ผลงานวิจัย
 

ผลงานวิจัยของส่วนราชการอื่น

        1. รายงานการศึกษา โอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย โดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
        2. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบการบริหารจัดการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


 

ผลงานวิจัยของสถาบันดำรงราชานุภาพ
         เป็นผลงานวิจัยที่สถาบันดำรงราชานุภาพได้จัดทำเอง หรือจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำ แบ่งออกเป็นงานวิจัยด้านต่างๆ ได้ ดังนี้

        1. งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง
        2. งานวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารของกรมและกระทรวงมหาดไทย
        3. งานวิจัยเพื่อปรับปรุง/พัฒนาบริการและความเป็นอยู่เพื่อประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม
        4. งานวิจัยเรื่องทั่วๆ ไป

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่่อวันที่ 10 กันยายน 2555