จำนวนผู้เข้าชม
counter

องค์ความรู้ : ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

7
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
6
ศัพท์ภาษาอังกฤษ สถานที่-ตำแหน่ง
5
การจัดทำประวัติส่วนตัว  CurriculumVitae  กำหนดการประชุม และกำหนดการต้อนรับ
ที่มา : จดหมายข่าว สป. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2549
4
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย ฐิติพร อุนรัตน์ กองการต่างประเทศ สป.
ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2550 
3
การร่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือน เมษายน 2550
2
คำกล่าวในพิธีเปิด พิธีปิดการประชุม และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โดย ฐิติพร อุนรัตน์ กองการต่างประเทศ สป.
ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือน มีนาคม 2550
1
บทสนทนาทางโทรศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน โดย ฐิติพร อุนรัตน์ กองการต่างประเทศ สป.
ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. เดือน มกราคม 2550