จำนวนผู้เข้าชม

ความรู้จาก Morning Brief

15
การจัดการความรู้ Knowledge Management โดย ส่วนพัฒนาและบริหาจัดการความรู้  สดร.
14
การบริหารความเสี่ยงของ สป.มท.  โดย นางสาวสุภาณี  เตชะดำรงสิน
13
หลักการ แนวทาง และวิธิการบริหารความเสี่ยง  โดย นางสาวดวงพร  บุญครบ
12
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย นายพงษ์ศักดิ์  ยศยิ่ง
11
การบริหารเชิงกลยุทธ์  โดย นายสงวน  ธีระกุล
10
การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  โดย  นางสาวสุพัตรา  แก้วมุกดา  และนางสุวรรณา  สีสะอาด
9
การนำประชุม (เน้นผู้นำประชุมที่มีประสิทธิภาพ)  โดย  นางวันเพ็ญ  ทรงวิวัฒน์
8
การจัดการในภาวะวิกฤติ  โดย  นายประสิทธิ์  การกลาง
7
การสร้างแรงบันดาลใจ  โดย  นายสุปนันท์  สังข์สุวรรณ
6
การบริหารเวลา (Time Management)  โดย  ชัจจ์ชนันต์  ธรรมจินดา
5
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผวจ.และรอง ผวจ.  โดย  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
4
ข้าราชการกับการเมือง (Politics and Administration) โดย นายสงวน  ธีระกุล
3
เกร็ดการประชุม ครม. โดย นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
2
MIS & GIS  (Mangement Information System & geographic Information System)  โดย นางสาวอนงค์รัตน์  ลือนาม
1
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  โดย  ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ