จำนวนผู้เข้าชม

เครื่องมือการบริหาร

8
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ.ร.
ที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.
7
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. (intranet)
6
เครื่องมือการประเมินสถานการณ์องค์กร 
ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย.- พ.ค.50)
5
คนผู้นำภาครัฐ (พระมหากษัตริย์ หรือผู้ปกครองบ้านเมือง)
ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-พ.ค.50)
4
5 ปัจจัยหลัก แห่งความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย ชัจจชนันต์ ธรรมจินดา กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท.
ที่มา : จดหมายข่าวคนมหาดไทย ฉบับที่ 3 ปี 2550
3
วิถีชีวิตประชาธิปไตย โดย ดร.สุรพล กาญจนจิตรา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2550
2
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
1
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป้นเลิศ Thailand Quality Award 2549 โดย สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ