จำนวนผู้เข้าชม
free counter

คู่มือ/เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย/สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

12
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
11
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงมหาดไทย
10
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
9
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของกระทรวงมหาดไทย
8
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสำนักงานกระทรวงมหาดไทย
7
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของกระทรวงมหาดไทย
6
แผนยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556-2561 (ฉบับปรับปรุง)
5
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556-2561
4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561) ฉบับปรับปรุง
3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2556-2561)
2
การสัมมนาทางวิชาการ "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 120 ปี ในปี 2555
สรุปผลการสัมมนา
-  กรุงเทพมหานคร
-  เชียงใหม่
-  ขอนแก่น
-  สุราษฎร์ธานี
-  พระนครศรีอยุธยา>>สรุปการบรรยาย>>สรุปการถอดรหัส
1
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553
-  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559