องค์ความรู้ : การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม  

 
1
ภาพรวม
  1.1 แนวปฏิบัติการยุติเรื่อง
  1.2 หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเรื่องประชาชนถวายฎีกา
  1.3 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
  1.4 การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
  1.5 การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง
  1.6 ระบบติดตามผลการรับเรื่องราวและร้องทุกข์
2.
จำแนกรายประเภท การยุติ ตัวอย่างวิธีทำ
  2.1 หนี้นอกระบบ
  - ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเงินกู้
  - คู่มือแนวทางการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ โดย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
  - การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของจังหวัดชัยภูมิ
  - ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี กรณีการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน
  - เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประเภทหนี้สิน (การชำระหนี้เงินกู้ยืม) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ
  - ขอความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ
  - สงขลาเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเต็มที่ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
  - คู่มือการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับสมบูรณ์)
  2.2 สิ่งแวดล้อม
  - ปัญหาผู้ประกอบการฟาร์มหมู ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
  - ร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในจังหวัดราชบุรี
  - การเลี้ยงไก่ชนในหมู่บ้านชุมชน สร้างปัญหาเสียงและกลิ่น ของจังหวัดลพบุรี
  - ปัญหาขยะตามแนวชายหาดเกาะช้าง จังหวัดตราด
  - ความเดือดร้อนรำคาญจากบ่อขยะ จังหวัดนนทบุรี
  - ปัญหาน้ำท่วมขังที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน จังหวัดนครสวรรค์
  - ปัญหาความเดือดร้อนจากโรงงานย่อยกากปาล์ม ทำให้เกิดมลพิษ ของจังหวัดพัทลุง
  - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย) จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของจังหวัดสุพรรณบุรี
  - การแก้ไขปัญหาโรงงานแต่งแร่ และผลกระทบจากการประกอบกกิจการดูดทราย ของจังหวัดร้อยเอ็ด
  2.3 ที่ดิน
  - การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน นส.3ก ทับซ้อนโครงการพระราชดำริ ของจังหวัดชุมพร
  - ปัญหาความเดือดร้อนจากแนวเขตป่าไม้กับเขตปฏิรูปที่ดินที่ทับซ้อนกัน ของจังหวัดแพร่
  - ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ ของจังหวัดนครนายก
  - ผลกระทบโดยตรงจากโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ของจังหวัดระยอง
  2.4 เรื่องอื่นๆ
  - ปัญหาการหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ของจังหวัดนครราชสีมา
  - การลักลอบหรือจำหน่ายหรือให้บริการสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการ ของจังหวัดระนอง
  - ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน ของจังหวัดลำปาง
3
ช่องทางติดต่อ เพื่อขอรับการช่วยเหลือ
  3.1 สำนักงานอัยการจังหวัด
  3.2 สภาทนายความ
  3.3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้คุ้มบริโภค (สคบ.)
  3.4 พนักงานสอบสวน
  3.5 กองทุนยุติธรรม
  3.6 สำนักงานบังคับคดีจังหวัด >>บริการประชาชน >>คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
  3.7 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัด
  3.8 สำนักงานที่ดิน
  3.9 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
     - ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
  3.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561