องค์ความรู้ที่ 2 : การจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)  

 
1
ภาพรวม
  1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
  1.2 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
2.
แบบฟอร์มการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ (One Plan)
  2.1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาหมู่บ้าน
     2.1.1 การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม ณ วันอบรม)
     2.1.2 การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (เพิ่มเติม ณ วันอบรม ส่วนที่ 2)
  2.2 แบบฟอร์มแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
     2.2.1 การจัดทำแผนชุมชน (เพิ่มเติม ณ วันอบรม)
  2.3 แบบฟอร์มแผนพัฒนาตำบล
  2.4 แบบฟอร์มแผนพัฒนาอำเภอ
3
ช่องทางติดต่อ เพื่อขอรับการช่วยเหลือ
  3.1 สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (รับผิดชอบแผนพัฒนาหมู่บ้าน)
     โทร 0 0629 5306-14 ต่อ 510
  3.2 กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (รับผิดชอบแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น)
       โทร 0 2241 9000 ต่อ 2122-4
  3.3 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (รับผิดชอบแผนพัฒนาตำบล)
     โทร 0 2-141-6147
  3.4 กองวิชาการและแผน กรมการปกครอง (รับผิดชอบแผนพัฒนาอำเภอ)
     โทร 0 2225 4886  
  3.5 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (รับผิดชอบแผนพัฒนาจังหวัด)
     โทร 0 2221 9200