จำนวนผู้เข้าชม
contador de visitas gratis

องค์ความรู้ : PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

              PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย
              1. กระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
              2. กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
กระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระบวนการ
คู่มือ
       กระบวนการบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของกระทรวง
มหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
       1. กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
       1. คู่มือการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
       2. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กระทรวงมหาดไทย/สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
       2. คู่มือกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงมหาดไทย/ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
       3. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E-monitoring)
       3. คู่มือกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E-monitoring)
       4. กระบวนการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด        4. คู่มือกระบวนการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
       5. กระบวนการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคแผนงาน (IMT-GT)        5. คู่มือกระบวนการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคแผนงาน (IMT-GT)
       6. กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด        6. คู่มือกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
       7. กระบวนการพัฒนาการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

       7. คู่มือกระบวนการพัฒนาการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
       8. กระบวนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
       8. คู่มือกระบวนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
       9. กระบวนการพัฒนาระบบการรายงานเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของ
ศูนยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
       9. คู่มือกระบวนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
     1. กระบวนการขับเคลื่อนการเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน        1. คู่มือกระบวนการขับเคลื่อนการเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน
     2. กระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว        2. คู่มือกระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
     3. กระบวนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด        3. คู่มือกระบวนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
     4. กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน        4. คู่มือกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
     5. กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางกฎหมาย        5. คู่มือกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางกฎหมาย
     6. กระบวนการการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย/ผลการดำเนินงานของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์
       6. คู่มือกระบวนการการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย/ผลการดำเนินงานของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์
     7. กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน        7. คู่มือกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน
     8. กระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย        8. คู่มือกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
     9. กระบวนการจัดทำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย        9. คู่มือกระบวนการจัดทำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย
     10. กระบวนการระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นแท่ง        10. คู่มือกระบวนการระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นแท่ง
     11. กระบวนการบริหารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง หนังสือกระทรวงมหาดไทย        11. คู่มือกระบวนการบริหารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง หนังสือกระทรวงมหาดไทย
     12. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ        12. คู่มือกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
     13. กระบวนการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย        13. คู่มือกระบวนการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
     14. กระบวนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        14. คู่มือกระบวนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     15. กระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน        15. คู่มือกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสารเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
     16. กระบวนการสรุป ติดตาม และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย        16. คู่มือกระบวนการสรุป ติดตาม และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย