จำนวนผู้เข้าชม
contador de visitas gratis

องค์ความรู้ : PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

              PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย
              1. กระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
              2. กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
กระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระบวนการ
คู่มือ
       กระบวนการบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ ในภาพรวมของกระทรวง
มหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
       1. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
       1. คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
       2. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กระทรวงมหาดไทย/สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
       2. คู่มือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงมหาดไทย/ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
       3. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E-monitoring)
       3. คู่มือกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E-monitoring)
       4. กระบวนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต        4. คู่มือน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
       5. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด        5. คู่มือสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
       6. กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
       6. คู่มือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหางเศรษฐกิจของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
       7. กระบวนการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
           7.1 กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle :
IMT-GT)

       7. คู่มือการสนับสนุนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกระทรวงมหาดไทย
           7.1 คู่มือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle :
IMT-GT)
       8. กระบวนการพัฒนาการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม        8. คู่มือเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
       9. กระบวนการพัฒนาระบบงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล        9. คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
       10. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย
       10. คู่มือการติดตามผลการดำเนินการใช้มาตรการทางวินัย/ปกครองของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
      1. กระบวนการสนับสนุนกลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
การขับเคลื่อนการเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
       1. คู่มือการขับเคลื่อนการเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
     2. กระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว        2. คู่มือกระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว
     3.กระบวนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด        3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (www.padme.moi.go.th: PADME)
     4.กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด        4. คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
     5.กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด        5. คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
     6.กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน        6. คู่มือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
     7. กระบวนการเสริมสร้างคุณงามความดีของกระทรวงมหาดไทย        7. คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณงามความดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
     8.กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางกฎหมาย        8. คู่มือพิจารณาร่างกฎหมายและข้อหารือทางกฎหมาย
     9. กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        9. คู่มือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     10. กระบวนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงาน ของกระทรวง มหาดไทยผ่านสื่อออนไลน์        10. คู่มือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อออนไลน
     11.กระบวนการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลังของสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
       11. คู่มือการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง/อัตรากำลังของสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
     12.กระบวนการสืบค้นของผู้ได้รับเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน        12. คู่มืองานระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน
     13. กระบวนการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        13. คู่มือการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     14. กระบวนการพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสร้าง        14. คู่มือการพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสร้าง
     15. กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)        15. คู่มือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1)
     16. กระบวนการบริหารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์        16. คู่มือการบริหารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ
     17. กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังอย่างมีธรรมาภิบาล (งานการเงิน)        17. คู่มือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง
     18. กระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัด มท.        18. คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
     19. กระบวนการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology)        19. คู่มือการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology)
    20. กระบวนการการสรุป ติดตาม และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการ
ของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
       20. คู่มือการสรุป ติดตาม และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหาร กระทรวงมหาดไทย