จำนวนผู้เข้าชม
contador de visitas gratis

องค์ความรู้ : PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

       PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย
              1. กระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
              2. กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       

กระบวนการทำงานที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6
5
กลุ่มงานพัฒนาระบบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ก.พ.ร.)
5.1 คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2559
4
3
กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
3.1 ข้อมูลสำคัญของกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2
กระบวนการเชื่อมโยงแผน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
2.1 คู่มือกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1


กระบวนการทำงานสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
15
การจัดทำคำแนะนำ/แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ Infographics (กลุ่มงานอำนวยการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
15.1 คู่มือกระบวนงาน : การจัดทำคำแนะนำ/แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบ Infographics
14
13
คู่มือกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กระทรวงมหาดไทย)    
13.1  คู่มือกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
12
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กองคลัง)
12.1 คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
11
กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รับ - ส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย (กองกลาง)
11.1 กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย
10
การพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสร้างประจำปี พ.ศ. 2559 (กลุ่มงานพัฒนาระบบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
10.1 การพัฒนาระบบงานและปรับปรุงโครงสร้างประจำปี พ.ศ. 2559
9
กระบวนการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยมหาดไทย (สถาบันดำรงราชานุภาพ)
9.1 คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ 2559
8
กระบวนการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
8.1 คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
ภาคผนวกเพิ่ม 1. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2542
2. พจนานุกรมสมรรถนะ
3. วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
4. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่
7
กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระรวงมหาดไทย (กองการเจ้าหน้าที่)
7.1 กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระรวงมหาดไทย
6
คู่มือการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" (กองสารนิเทศ)
6.1 คู่มือการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้
5
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
5.1 คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งานบริการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4
กระบวนการกลั่นกรองร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (สำนักกฎหมาย)
4.1 กระบวนการกลั่นกรองร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
3
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร กวพ. (สถาบันดำรงราชานุภาพ)
3.1 คู่มือการปฏิบัติการกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559
2
การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
2.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1
กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
1.1 คู่มือแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (กองการต่างประเทศ)
1.2 กระบวนการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (ศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย)