จำนวนผู้เข้าชม
conter12

องค์ความรู้ : การสนับสนุนการบริหารงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
                                  

3
การบริหารโครงการและงบประมาณ >> ดาวน์โหลด
2
การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ >> ดาวน์โหลด
1
แนวทางการจัดทำ และการเชื่อมโยงแผนระดับพื้นที่ >> ดาวน์โหลด