จำนวนผู้เข้าชม
free counter

องค์ความรู้ : การสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองค์กรเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต       

  

1
1. แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> ดาวน์โหลด