องค์ความรู้ : การจัดซื้อจัดจ้าง           

              - แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ>>ดาวน์โหลด
              -
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                 มีผลใช้บังคับ>>ดาวน์โหลด
              - สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
                 พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม>>ดาวน์โหลด  
              
- สรุปสาระสำคัญระหว่าง : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                                               : กฎกระทรวงประกอบ พ.ร.บ. จํานวน 7 ฉบับ
                                               : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
                                                                               กับ
                                               : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที1แก้ไขเพิมเติม 1
                                               : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
                                               : ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด 1 อิเล็กทรอนิกส์ (e-market)                                                                                                                                    และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 3 ก.พ. 58