จำนวนผู้เข้าชม
contador gratuito

การรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการใช้น้ำ

      

 มาตรการการใช้น้ำ
1
รัฐบาลรวมใจสู้ภัยแล้ง
ที่มา : จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 วันที่ 15 เมษายน 2559

 

แนวทางการประหยัดน้ำ
7
6
แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ โดย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มา : เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5
4
3
จากใจนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ที่มา : จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน  ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 วันที่ 15 เมษายน 2559
2
1
พระราชกรณียกิจ ด้านการจัดการน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน  ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 วันที่ 15 เมษายน 2559