จำนวนผู้เข้าชม
contador de acesso grátis

องค์ความรู้ : การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

องค์ความรู้ : การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ประกอบด้วย
              1. คู่มือปฏิบัติการ
              2. แนวทางการดำเนินงาน
              3. นโยบายรัฐบาล มติ ครม.

คู่มือปฏิบัติงาน
1

  

แนวทางการดำเนินงาน
2
1


นโยบายรัฐบาล มติ ครม.
2
1