จำนวนผู้เข้าชม
free counter

คู่มือ/เอกสารที่น่าสนใจ

7
วีดีโอการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 (ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช.) >> ดาวน์โหลด
6
วีดีโอการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 127 (ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช.) >> ดาวน์โหลด
5
Motion Graphics กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 127 (ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช.) >> ดาวน์โหลด
4
Motion Graphics กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126 (ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ช.) >> ดาวน์โหลด
3
คู่มือ/เอกสาร ที่น่าสนใจ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.
- คู่มือ
- คู่มือการจัดทำมาตรฐานและการปรับปรุงการบริการ
2
คู่มือ/เอกสารที่น่าสนใจ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอกนิกส์ของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
1
คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย