จำนวนผู้เข้าชม
estatisticas gratis

องค์ความรู้ : การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
3
2
1

       

การส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม
12
11
10
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2554-2558)
ที่มา : เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
9
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552
ที่มา : เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
8
7
6
5
วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.
4
3
2
1

       

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล การสร้างความโปร่งใส
4
3
2
1