จำนวนผู้เข้าชม
web counter free


 องค์ความรู้ : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย

      องค์ความรู้ : ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 3 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
       1. กรอบนโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       2. ระเบียบ/กฎหมาย เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
       3. องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
กรอบนโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 - 2561
ที่มา : เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3
2
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ที่มา : เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย
ที่มา : http://www.ppb.moi.go.th/midev02/upload/ASEAN%20Strategy%20MOI%203.pdf

 

ระเบียบ/กฎหมาย เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4
การเตรียมความพร้อมของนักกฎหมายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.สุชาดา วัฒนา
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพนิติกรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
จัดโดย สำนักกฎหมาย ร่วมกับสถาบันดำรงราชานุภาพ
3
มุมมองนักกฎหมายกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดย อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 
เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพนิติกรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"
จัดโดย สำนักกฎหมาย ร่วมกับสถาบันดำรงราชานุภาพ
2
ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล
ที่มา : วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 สิงหาคม-กันยายน 2555
1

   

องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
22
เมื่อพม่าขยับคนไทยต้องเขยื้อน โดย นายธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45
21
20
19
อาเซียนกับการใช้พลังงานทางเลือก โดย ประสงค์ เลาหะพงษ์
 ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45
18
17
16
15
14
เกาหลีเพื่อนเก่าพัฒนาประเทศอย่างไร โดย สุดจิต นิมิตกุล
 ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45
13
12
บึงกาฬ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45
11
จังหวัดตากเปิดประตูสู่อาเซียน
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45
10
9
8
ประชาคมอาเซียน โดย กรมอาเซียน
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 เล่มที่ 45
7
6
5
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 เชื่อม "ไทย-ลาว" สู่อาเซียน จาก นสพ.ข่าวสดรายวัน
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
4
บทความพิเศษ "มองพม่า...มุมมองใหม่" โดย ปัณญนัตย์ วิเศษสมวงศ์
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
3
2
ปรากฎการณ์ Social Network ในอาเซียน โดย วาวไพลิน ช่อวิเชียร
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
1
ประเทศไทยกับอาเซียน โดย สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ