จำนวนผู้เข้าชม
conter12

องค์ความรู้ : การสร้างค่านิยมในการประหยัดพลังงาน

การสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน
1

 

นโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรีมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
2
1

 

คู่มือลดการใช้พลังงาน
18
17
16
15
14
13
12
11
10
สาระวิธีประหยัดไฟ
ที่มา : http://www.sert.nu.ac.th/Sert_image/document/03.pdf
9
8
คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน
ที่มา : สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน
7
6
เคล็ดลับง่ายๆ ในการประหยัดเงินและพลังงาน
ที่มา : http://www.environment.nsw.gov.au/resources/communities/languageresources/130437-Energy-Thai.pdf
5
52 วิธีประหยัดไฟฟ้า
ที่มา : http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=131:52-
4
3
2
1