จำนวนผู้เข้าชม
web counter free

องค์ความรู้ : การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศต่างๆ

6
เปรียบเทียบการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศต่างๆ
(ทบทวนและวิเคราะห์โดย นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดำรงราชานุภาพ)
5
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศสหราชอาณาจักร
(รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดำรงราชานุภาพ และนายวิษณุ เมืองแก้ว สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)
4
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Kingdom of the Netherlands)
(รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดำรงราชานุภาพ และนายวิษณุ เมืองแก้ว สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)
3
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศญี่ปุ่น
(รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ และนางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ สถาบันดำรงราชานุภาพ)
2
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศฝรั่งเศส
(รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ และนางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ สถาบันดำรงราชานุภาพ) 
1
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
(รวบรวมโดย นางสาวดวงพร บุญครบ สถาบันดำรงราชานุภาพ)