จำนวนผู้เข้าชม
free counter


 องค์ความรู้ : ประชาคมอาเซียน

      องค์ความรู้ : ประชาคมอาเซียน จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
  2. ระเทศเพื่อนบ้าน
  3. ระชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  4. ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน
  5. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
25
อาเซียน ใน ค.ศ. 2015  โดย ธีระ  นุชเปี่ยม
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44
24
พัฒนาการและบทบาทของอาเซียน โดย ธีระ นุชเปี่ยม
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44
23
22
21
20
19
18
17
16
15
กฏบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
14
ความเป็นมาของอาเซียน
ที่มา : เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ
13
12
11
ตารางประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
ที่มา : โดย กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
10
การเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดย นายชาญวิทย์  ไกรฤกษ์ เลขาธิการ ก.พ.
ที่มา : การสัมมนาเรื่อง มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
9
ความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมของไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดย  บุศรา  กาญจนาลัย  ผอ.กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ที่มา : การสัมมนาเรื่อง มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
8
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดย  สุนทร  ชัยยินดีภูมิ  รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ทื่มา : การเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  วันที่ 13 กันยายน 2554
          ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
7
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดย รศ.ดร.ประภัสสร์  เทพชาตรี
ทื่มา : การเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กันยายน 2554
          ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
6
การรวมกลุ่มของอาเซียน : ผลกระทบต่อภูมิภาค โดย นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ ผอ.กองอาเซียน 2 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
โครงการสัมมนาผู้บริหารประเภทอำนวยการระดับสูง (หัวหน้าสำนักงานจังหวัดและส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด
5
4
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN) โดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
ทื่มา : เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ
3
การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน
โดย กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2
ประเทศไทยกับอาเซียนและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดย นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ทื่มา : การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประช่าคมอาเซียน ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม S.D. Avenue
1
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในปี 2558 เมื่อไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทื่มา : การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม S.D. Avenue