จำนวนผู้เข้าชม
conter12

องค์ความรู้ : ประชาคมอาเซียน

      องค์ความรู้ : ประชาคมอาเซียน จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
  2. ระเทศเพื่อนบ้าน
  3. ระชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  4. ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน
  5. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
34
33
ชนบทไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดย ไพศาล สุขปัญญา
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44
32
บทบาทและผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านการค้าโลก โดย อ.อัญชนา  วิทยาธรรมอัช
ที่มา : การบรรยายแก่นักศึกษาหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 57 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ. บางละมุง จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
31
30
29
28
27
ยุทธศาสตร์ภูมิภาคของอาเซียน (ASEAN Hub)
ที่มา : เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
26
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation : GMS)
ที่มา : เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
25
24
23
22
ความตกลงการค้าเสรีบีมสเทค (BIMSTEC Free Trade Area : BIMSTEC FTA) โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ที่มา :  เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
21
20
19
18
17
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค โดย นายชูวิทย์ มิตรชอบ    
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ
ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค             
         ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)
16
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 22 กรกฎาคม
         2554 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)
15
วิสัยทัศน์ (Vision) หอการค้าไทย "ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า"
ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
14
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
13
12
ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอนุภูมิภาค โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา : การสัมมนาเรื่อง มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
11
จังหวัดมุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย  นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ที่มา : การสัมมนาเรื่อง มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร
10
ประสบการณ์และโอกาสทางธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน
โดย คุณทักษ์ ศรีรัตโนภาส  ผู้อำนวยการด้านโครงการร่วมทุนและการค้าระหว่างประเทศบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ที่มา : การสัมมนาเรื่อง มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จ.มุกดาหาร 
9
คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน 1 โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ทื่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
8
คำศัพท์เศรษฐกิจอาเซียน 1 โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ทื่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
7
6
5
4
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน  โดย  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ทื่มา : เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
3
2
มุมมองของภาคเอกชนต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2555 โดย นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล  ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการศูนย์ฯ AEC PROMPT
ทื่มา : ประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม S.D. Avenue
1
การค้า การลงทุน ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดย กรมการค้าต่างประเทศ
ทื่มา : การประชุมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม S.D. Avenue