จำนวนผู้เข้าชม
counter

องค์ความรู้ : ประชาคมอาเซียน

      องค์ความรู้ : ประชาคมอาเซียน จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
  2. ระเทศเพื่อนบ้าน
  3. ระชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  4. ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน
  5. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  

        
ประเทศเพื่่อนบ้าน
6
การค้าทางทะเลในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  โดย เอิบเปรม  วัชรางกูร
ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44
5
บทบาทของเวียดนามในโลกสมัยใหม่  โดย หว่าย หว่อ เวียด
ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44
4
สถานที่ท่องเที่ยวในสะหวันนะเขต  โดย จารุดา เต็มโชค
ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44
3
2
"การเมืองใหม่"ในเวียดนาม?  โดย ธีระ นุชเปี่ยม
ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44
1

    

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
7
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดย วัชระพงษ์ จิโสะ
ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 45
6
5
อาเซียนในมิติสังคมวัฒนธรรม  โดย อ.สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ทื่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 41
4
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 (พ.ศ.2558) โดย อาจารย์สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา : การเสวนาทางวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 วันที่ 13 กันยายน 2554
         ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
3
การศึกษา:กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน  โดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ทื่มา : เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
2
หนึ่งประชาคม สิบประเทศ ร้อยพ่อพันแม่ จะแก้อย่างไร โดย นายไมตรี สุนทรวรรณ
ทื่มา : เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
1
คนไทยไปอย่างไรในอาเซียน  โดย  ไมตรี  สุนทรวรรณ  และวิเชศ  คำบุญรัตน์
ทื่มา : เว็บไซต์การจัดการความรู้ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง