จำนวนผู้เข้าชม
counter

องค์ความรู้ : การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล

การมีส่วนร่วมของประชาชน
4
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจราชการโดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่มา : โครงการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
          ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2554
3
2
1

 

การตรวจราชการ
9
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
8
7
6
5
4
3
รายงานภาพรวมระดับโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กระทรวงมหาดไทย
โดย สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2
1