จำนวนผู้เข้าชม
free counter

องค์ความรู้ : การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
               

การบริหารงบประมาณตามแผนงานโครงการ
1

 

การติดตามประเมินผล
6
การออกแบบ การประเมินโครงการ
โดย ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผลระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รวบรวมข้อมูลรายงาน
การฝึกอบรมฯ ดังนี้
5.1 หลักการติดตามและประเมินโครงการ
5.2 การประเมินโครงการ
5.3 การวิเคราะห์โครงการ
5.4 รูปแบบการประเมินโครงการ
5.5 การกำหนดประเด็นและตัวชี้วัดในการประเมิน
5.6 การพัฒนาตัวชี้วัดและกำหนดเกณฑ์ 
5.7 การออกแบบการประเมิน
5.8 เครื่องมือในการประเมิน
5.9 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
5.10 การวิเคราะห์ข้อมูล
5.11 การตัดสินผล สรุปผลและอภิปรายผลการประเมิน
5.12 การเขียนรายงานการประเมิน
4
การตัดสินและการเขียนรายงานการประเมินโครงการ 
โดย ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
2
ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  บริษัท เด็พธเฟิร์ลท จำกัด (ที่ปรึกษา)
ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
1

 

การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่
24
กรอบแนวคิดการศึกษาการบริหารจัดการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM)
ที่มา : รายงานประจำปี 2553 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
23
22
21
20
19
18
บทเรียนแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ โดย อภัยชนม์ วัชรสินธุ์  รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์
ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
         วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
17
การพัฒนาและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดย ทีมบูรณาการกลาง ก.น.จ. (สศช., สงป., สกพร.
และ สป.มท.)
ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
16
การบูรณาการแผนงานและโครงการ โดย สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
15
การบูรณาการแผนงานและโครงการ โดย จิริกา นุตาลัย
ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
14
การวิเคราะห์คุณภาพและความคาดหวังต่อแผนและโครงการโดย สุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
13
การทบทวนกระบวนการจัดทำแผน โดย นางสาวเยาวพร ปิยมาพรชัย  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระเบียบราชการ ส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพแผนและการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
นโยบายและระบบในการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ>>part1>>part2