จำนวนผู้เข้าชม
web counter free

การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ความรู้ทั่วไป
ปีงบประมาณ 2555
5
5. สรุปประเด็นจากการไปศึกษาดูงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ณ กรมชลประทาน
4
4. คู่มือการคำนวณต้นทุนผลผลิตสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
3
3. คู่มือการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมเจ้าท่า โดย กรมเจ้าท่า
ปีงบประมาณ 2554
2
2. ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน
1
1. คู่มือการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จัดทำโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

 

หลักการคำนวณต้นทุนและหลักการปันส่วน
ปีงบประมาณ 2555
19
18
17
16
15
 ปีงบประมาณ 2554
14
การกำหนดผลผลิต/กิจกรรม และการคำนวณค่าใช้จ่ายผลผลิต โดย อาจารย์ชุมพล เด็จดวง
(ที่มา : การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ)
13
การคำนวณต้นทุนผลผลิต โดย อาจารย์ชัยณรงค์  โชชัย
ที่มา : การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
         เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1