จำนวนผู้เข้าชม
free counter

เรื่องทั่วไป

33
32
การใช้ดุลยพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายของนายทะเบียนในการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
31
การสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น (รูปแบบเทศบาล) โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
30
ธรรมาภิบาล (Good Government) กับสังคมไทย โดย ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล
29
ความเป็นมาและบาทบาทหน้าที่ของ POC
28
นโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ
27
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  กทม.เมื่อ 23 มีนาคม ได้จัดบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
- หลักการปฏิบัติในงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
   >> การจัดที่ประทับ (แบบไม่มีพิธีสงฆ์)
   >> การทรงเปิดนิทรรศการ
   >> การจัดโต๊ะเสวย
   >> เวียนเทียน
- หลักการปฏิบัติในการรับเสด็จ/ถวายรายงาน
26
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของสำนักงานจังหวัด
25
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อการปรับตัวของประเทศ  แผนฯ10 และขั้นตอนทำยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน/กรม
24
การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ
23
การบริหารงานภาครัฐ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
22
การบรรยายผ่าน VCS เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม  เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 51 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย
21
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติและระดับภาค โดย นิตยา  กมลวัท  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
20
การบริหารสู่ความเป็นเลิศและระบบข้าราชการพลเรือนยุคใหม่โดย ดร.สมโภชน์  นพคุณ  ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
19
การบรรยายเรื่อง การบริหารราชกรแบบบูรณาการ  โดย นายพงศ์โพยม  วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  บรรยายเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ในงานเผยแพร่
ความรู้เนื่องในวาระสถาบันดำรงราชานุภาพครบรอบ 15 ปี
18
การบรรยายพิเศษเรื่อง "ดูแลสุขภาพวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใส" โดย ภ.ญ. จิราภรณ์  เชี่ยววิทย์  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลราชวิถี 
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2549 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ
- ภาพกิจกรรม
- เอกสารประกอบการบรรยาย
17
การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน โดย ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี
16
วิทยาศาสตร์ทางจิตกับการทำงาน  โดย  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
15
The Secret กฏแห่งการดึงดูด  โดย  วันชัย  ประชาเรืองวิทย์
14
เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  โดย นายถิระโรจน์  เหลืองจริยากุล  กรรมการผู้จัดการบริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทนท์ จำกัด  และคณะ
13
การบริหารจัดการความคิดของผู้บริหาร  โดย  ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประกาษ
12
การพัฒนาระบบราชการไทย การพัฒนาองค์การ และการสร้างองค์กรที่เรียนรู้  โดย  ผศ.ปัณรส  มาลากุล  ณ อยุธยา
11
การบริหารภาครัฐแนวใหม่และการพัฒนาระบบราชการ  โดย  ผศ.ปัณรส  มาลากุล ณ อยุธยา
10
ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยยุคใหม่ "ภาวะโลกร้อน ความร่วมมือในเวทีโลก" โดย อนุกรรมาธิการกรส่งเสริมท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้สู่ชุมชน
กรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา
9
คำบรรยายเรื่อง ศิลปะแห่งอำนาจ : วิธีสร้างสุขให้ผู้คนและสังคม  โดย ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี
8
กลยุทธ์การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  โดย ศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์
7
พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และประเพณีในราชสำนัก โดย อ.สรรชัย เทียมทวีสิน
6
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สนจ.) โดย นายสมบูรณ์ สอนประภา หัวหน้า สนจ.นครพนม
5
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัดการพัฒนา โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
4
การบริการที่ประทับใจ โดย สุพรรณี ภู่กำชัย กรมสุขภาพจิต
3
การคิดให้เป็นระบบ โดย ดร.สุรชาติ กิ่มมณี
2
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย ดร.สุทิติ ขัตติยะ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์
1
การบริหารการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการ โดย นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 
ที่มา : การบรรยาย VDO Conference ให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 21 มี.ค.54

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม

web counter free