จำนวนผู้เข้าชม
counter

องค์ความรู้ : การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การบริหารจัดการ
7
6
5
4
3
2
1

     

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4
3
2
9 ข้อสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันของรัฐบาล  ของนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ  ยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย  ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ กำกับดูแลการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคใต้  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : http://ncoc.moi.go.th/
1