จำนวนผู้เข้าชม
web counter free

องค์ความรู้ : การเพิ่มความรู้และทักษะด้านการจัดทำและบริหารแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

           

งบประมาณและการรายงาน
6
5
4
3
2
1

 

การติดตามและประเมินผล
7
6
5
4
3
2
1

     

ความรู้เรื่อง OSM
4
3
2
1