จำนวนผู้เข้าชม
web counter free

องค์ความรู้ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ด้านการนำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล สป.มท. ไปปฏิบัติ
                  


แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3
2
1

    

กระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือการนำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1