จำนวนผู้เข้าชม
conter12

องค์ความรู้ : สันติวิธี

12
11
ปาฐกถานำการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคม "ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ" โดยอาจารย์มารค ตามไท  ผู้อำนวยกรสถาบันศาสนา
วัฒนธรรม
และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
ที่มา : ปาถฐกานำในการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคม เรื่อง "ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพการขยายพื้นที่ภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ร่วมจัดโดยศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า, และมูลนิธีฟรีดริช เนามันน์ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 โรงแรมพาราไดส์&รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขลา
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1