จำนวนผู้เข้าชม
counter

องค์ความรู้ : การแปลงนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลงสู่พื้นที่

การบริหารจัดการ
7
6
5
4
3
2
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและแนวโน้มของปัญหา โดย สำนักงาน ป.ป.ส.                  
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34
1

      

การป้องกันปัญหายาเสพติด
7
6
5
4
3
2
1

     

การปราบปรามยาเสพติด
4
3
2
1

      

 การบำบัดรักษา
3
2
1