จำนวนผู้เข้าชม
free counter

องค์ความรู้ : กลยุทธ์การขับเคลื่อนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : OSM

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ OSM
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
แนวคิดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  โดย  ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ
(ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31)   
1

   

การบริหารงานของ OSM
7
6
5
4
3
2
1
การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำปีสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด :OSM  เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551  เวลา 08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ที่มา :รายงานประจำปี 2551  Annual  Report  2552  ของสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

  

บทบาทหน้าที่ของ OSM
5
4
3
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : OSM  โดย  จาดุร  อภิชาตบุตร
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 31
2
1