จำนวนผู้เข้าชม
free counter

องค์ความรู้ : competency

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
การจัดการสมรรถนะฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency Management) โดย ดร.เกิกเกียรติ ศรีเสริมโภค
ที่มา : การสัมมนาการพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
3
2
1