จำนวนผู้เข้าชม
counter

เฉลยแบบทดสอบ

       
2
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันดำรงราชานุภาพได้สำรวจติดตามการนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข โดยออกแบบสำรวจ
 และได้เฉลยแบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบต่อไป >>เฉลยแบบทดสอบ
1
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ได้จัดทำแบบทดสอบความรู้เรื่องสมรรถนะของข้าราชการ ใน สป.มท. >> แบบทดสอบ