จำนวนผู้เข้าชม
conter12

องค์ความรู้ : การบริหารทรัพยากรบุคคล

18
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน  โดย  อาจารย์ฉัตรมงคล  แน่นหนา คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ที่มา : บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 16 ณ  วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
17
5 ขั้นตอนหลักในการกำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มิ.ย.-ก.ค.50)
16
ความจำเป็นที่จะต้องทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มา : วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ค.50 
15
14
การยกเลิกระบบซี
ที่มา : จดหมายข่าว สป.มท. เดือน กรกฎาคม 2550
13
12
11
10
พื้นฐานแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย อ.วิศรุต รักษ์นภาพงศ์
ที่มา : การบรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรมของสถาบันดำรงราชานุภาพ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2554
9
8
7
6
5
4
3
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย เลขาธิการ ก.พ.
เนื่องในการเปิดศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2551 ณ กระทรวงมหาดไทย
2
1