จำนวนผู้เข้าชม
conter12

องค์ความรู้ : ความเสมอภาคหญิงชาย

51
50
49
ครอบครัว กับ ประชาคมอาเซียน โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
48
47
46
45
หลักสูตร คู่มือ ค่าย ครอบครัว
โดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
44
พ.ศ.2548 : ปีแห่งการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ โดย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ที่มา : ประชากรและการพัฒนา ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 สิงหาคม - กันยายน 2548
43
42
ความสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
ที่มา : จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2549
41
40
องค์ความรู้ด้านสตรี
ที่มา : http://www.women-family.go.th/  (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
39
องค์ความรู้ด้านครอบครัว
ที่มา : http://www.women-family.go.th/  (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
38
37
สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นไทย
ที่มา : วารสารสตรีและครอบครัว ฉบับที่ 2 ประจำปี 2554
36
35
34
ความรุนแรงเกิดขึ้นที่บ้าน  โดย อภิญญา เวชยชัย
ที่มา : เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
33
คู่มือการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th/edoc_detail.php?edocid=719
32
31
30
29
เครือข่ายประสานงานด้านการบูรณาการ บทบาทหญิงชาย ภายใต้กรอบเอเปค
ที่มา : จดหมายข่าวเพื่อเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548
28
27
26
แถลงการณ์กัมพูชา
ที่มา : การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของเอเซียตะวันออก ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง การสร้างความสามารถในการฟื้นตัว
จากเศรษฐกิจและการก้าวไป (Building resilience to Economic Crisis and Moving Forward) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554
ณ จังหวัดเสียมเรียบ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
25
24
23
22
21
20
19
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์อาเซียน และมูลนิธเพื่อนหญิง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสียงให้ดัง ทำให้จริง
ยุติการค้ามนุษย์" ณ ห้องประชุม 704  ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.
ที่มา : มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2553
18
17
ปฐมบทสู่ สิทธิมนุษยชน
ที่มา : http://thai.bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/hrintrothai.pdf (สถานทูตสหรัฐ กรุงเทพฯ . ประเทศไทย)
16
15
14
13
12
LGBT สิทธิมนุษยชน และการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว โดย พีรดา ภูมิสวัสดิ์
ที่มา : http://www.gender.go.th/ (ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย)
11
บทความ เรื่อง สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  โดย คุณหญิงอัมพร มีศุข
ที่มา : http://www.nhrc.or.th/   (สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1