จำนวนผู้เข้าชม
counter

องค์ความรู้ : จริยธรรม

19
18
17
16
นโยบายรัฐบาลด้านการส่งสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสมานฉันท์แก่คนในชาติ
ที่มา : แผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2550  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม
15
การสร้างองค์การที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม  เป็นบทความเรียบเรียง โดย นางปานจิต  จินดากุล นักพัฒนาระบบราชการ 8 ว สำนักงาน ก.พ.ร.
จากบทความพิเศษซึ่งบรรยายโดยศาสตราจารย์ Donald C.Menzel ประธานสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.2005-2006)
ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ http://www.opdc.go.th
14
การดำเนินงานด้านจริยธรรมของสป.มท.
ที่มา: วารสารจดหมายข่าวคนมหาดไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ก.ค.50
13
วารสารดำรงราชานุภาพ รวมบทความคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ที่มา : วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 23  (เมษายน - มิถุนายน 2550)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1