จำนวนผู้เข้าชม
web counter free

องค์ความรู้ : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6
5
การพัฒนาชุมชน กับ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สรรค์ชัย อินหว่าง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ที่มา : บรรยายที่ห้องประชุม 1 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ งานเผยแพร่ความรู้เนื่องในวาระสถาบันดำรงราชานุภาพ ครบรอบ 15 ปี
4
ทำไม? เศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : เว็บไซต์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน (http://cddweb.cdd.go.th/economic/index.htm)
3
2
1