จำนวนผู้เข้าชม
conter12

ระเบียบ/กฎหมาย

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
6
5
4
3
2
1

 

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

       

ระเบียบพัสดุ
7
6
5
4
3
2
1

    

ค่าเช่าบ้าน
8
7
6
5
4
3
2
1

       

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
8
7
6
5
4
3
2
1


         

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7
6
5
4
3
2
1

 

ระเบียบ/กฎหมายอื่นๆ
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1