จำนวนผู้เข้าชม
free web counter

ตัวชี้วัด/แผน KM และผลการดำเนินงาน

คำสั่ง
9
8
7
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ 547/2560 ลว 11 พ.ค.2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6
5
4
3
2
1

 
       

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
3
2
1

   
      

แผน KM
13
12
แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2563
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2549

       

ผลการดำเนินงาน
10
รายงานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันอังคารที่ 23 ก.พ.64 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.ถ. ชั้น 8 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
      - หนังสือถึงคณะทำงานจัดการความรู้ สป.มท.
      - รายงานการประชุม
      - แบบรับรองรายงานการประชุม
9
8
ขอส่งแผนการจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8.1 หนังสือถึงผอ.สำนัก/ศูนย์/กอง ในสังกัด สป.มท.
8.2 หนังสือถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด
7
6
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6.1 การประชุมครั้งที่ 1/2560 (วันศุกร์ที่ 17 มี.ค.60)
     - เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ
     - รายงานการประชุมคณะทำงานฯ
6.2 การประชุมครั้งที่ 2/2560 (วันศุกร์ที่ 21 เม.ย.60)
      - เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานฯ
      - รายงานการประชุมคณะทำงานฯ
5
การทบทวนองค์ความรู้และสำรวจความต้องการด้านการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
4
3
2
1แผนการดำเนินงาน
3
2
1

 

   

1
2