การจัดการความรู้ สป.มท. - สมรรถนะหลัก5ประการของข้าราชการ
ک��ر گاز� کا�کس کا�کس
หน้าหลัก arrow KM สป.มท. arrow องค์ความรู้เรื่อง Competency arrow สมรรถนะหลัก5ประการของข้าราชการ
สมรรถนะหลัก5ประการของข้าราชการ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย ทีม km   
Friday, 20 March 2009
ดัชนี บทความ
สมรรถนะหลัก5ประการของข้าราชการ
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
สมรรถนะที่จำเป็น 5 ประการ   แบ่งออกเป็น

       1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

       2. การบริการที่ดี

       3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

       4. จริยธรรม

       5. ความร่วมแรงร่วมใจ

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดี หรือให้เกิน มาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน แบ่งระดับได้ดังนี้

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน

ระดับที่ 1 : แสดงความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติราชการให้ดี

 • พยายามปฏิบัติราชการตามหน้าที่ให้ดี และถูกต้อง
 • มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบ และสามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้อง
 • แสดงออกว่าต้องการปฏิบัติงานให้ได้ดีขึ้น หรือแสดงความคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อประสบพบเห็นเหตุที่ก่อให้เกิพดการสูญเปล่า หรือ หย่อนประสิทธิภาพในงาน

ระดับที่ 2 : สามารถกำหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการปฏิบัติงานของตนเพื่อให้ได้ผล สัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยม

 • หมั่นติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของตนโดยใช้เกณฑ์ที่ตนกำหนดขึ้นเองโดยไม่ได้ถูกผู้อื่นบังคับ
 • กำหนดเป้าหมายหรือขั้นตอนในการทำงานของตนให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงาน/กรม/กองที่รับผิดชอบ
 • มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ตรวจตราความถูกต้องของงานหรือข้อมูลที่รับผิดชอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ

ระดับที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น

 • เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงการทำงานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีประ สิทธิภาพมากขึ้น หรือการเพิ่มคุณภาพของงานที่ทำ
 • เสนอ หรือทดลองวิธีการ หรือขั้นตอนทำงานแบบใหม่ที่แน่นอนเที่ยงตรงกว่า หรือมีประสิทธิภาพมากกว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงาน/กรม/กองที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

ระดับที่ 4 : กำหนดแผนและปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย

 • กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยากเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหม่ให้ดีกว่า เดิมอย่างเห็นได้ชัด
 • ลงมือกระทำการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานหรือผลสัมฤทธิ์ที่โดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครกระทำได้มาก่อน

 

ระดับที่ 5 : มีการคำนวณผลได้ผลเสียโดยชัดเจน

 • ตัดสินใจ แยกแยะระดับความสำคัญของงานต่างๆ ในหน้าที่ โดยคิดคำนวณผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน(เช่น กล่าวถึงการพิจารณาเปรียบเทียบประโยชน์ที่ข้าราชการหรือประชาชนจะได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนหรือรายจ่ายที่รัฐต้องเสียไป)
 • บริหารจัดการและทุ่มเทเวลาและทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขอหน่วยงานตามที่คาดการณ์ไว้


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 March 2009 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >