ภาคใต้

            1. จังหวัดกระบี่
                 1.1 มิติด้านน้ำ

                       - โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยา
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
                       - โครงการห้วยน้ำเขียว

 

            2. จังหวัดชุมพร
                 1.1 มิดิด้านน้ำ
                       - โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยในอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทับใหม่
                       - โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองกลางอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
                       - โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล
                       - โครงการฝายคลองเหนกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการฝายทดน้ำคลองตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการฝายห้วยยางมักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ
                       - โครงการอาคารอัดน้ำบ้านคลองเงินพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                 1.2 มิดิด้านสิ่งแวดล้อม
                       -
โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนแบบบูรณาการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฟื้นฟูทรัพยากรและฝึกอบรม)

 

            3. จังหวัดตรัง
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว

 

            4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

            5. จังหวัดนราธิวาส
                 1.1 มิติด้านป่าไม้
                       - โครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
                 1.2 มิติด้านดิน
                       -
โครงการแกล้งดิน
                       - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาส

 

            6. จังหวัดปัตตานี
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการฝายคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

            7. จังหวัดพังงา
                 1.1 มิติด้านน้ำ

                       - โครงการคลองตำหนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตำหนัง หมู่ที่ 2 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
                       - โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์รวมพรรณไม้ภูมิภาค สาขาจังหวัดพังงา
                       - โครงการฝายทดน้ำคลองใน พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา


            8. จังหวัดพัทลุง
                 1.1 มิดิด้านเกษตร
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 

            9. จังหวัดภูเก็ต
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการฝายคลองพระแทวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

            10. จังหวัดยะลา
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการฝายทดน้ำบ้านฆอรอราแม จังหวัดยะลา

 

            11. จังหวัดระนอง
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการฝายคลองรังแตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอาคารอัดน้ำคลองวังยวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำ
                          - โครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอาคารอัดน้ำห้วยหอย พร้อมระบบส่งน้ำ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่พร้อมระบบระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

            12. จังหวัดสงขลา
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการแก้มลิงพรุเตียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการฝายทดน้ำคลองเปียนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการฝายทดน้ำคลองแม๊ะจิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอาคารอัดน้ำคลองท่าช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

            13. จังหวัดสตูล
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาน้ำตกธารปลิวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการฝายคลองย่าบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการฝายคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


           14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการแก้มลิงหนองแท่นแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการขยายรถไฟฟ้าข้ามคลองฉวาง กิโลเมตรที่ 672+874
                          - โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านหนองปาบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการทำนบดินคลองบางพ่อตาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการทำนบดินห้วยตะพาบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการฝายคลองวายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการฝายคลองสะพานนาคอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการฝายบ้านปลายน้ำตกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการพัฒนาหนองแท่นแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระบบไฟฟ้า)
                          - โครงการอาคารบังคับน้ำคลองกัดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่้องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอาคารบังคับน้ำสำนักสงฆ์สันติบรรพตพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าชนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ