ภาคเหนือ

            1. จังหวัดกำแพงเพชร
                 1.1 มิดิด้านการเกษตร

                       - สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
                 1.2 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการจัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

            2. จังหวัดเชียงราย
                 1.1 มิติด้านน้ำ

                       - โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

            3. จังหวัดเชียงใหม่
                 1.1 มิดิด้านเกษตร
                       - โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
                       - โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
                       - โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
                 1.2 มิดิด้านป่าไม้
-
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
                       - โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่
                       - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

 

            4. จังหวัดตาก
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดงตึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
                 1.2 มิติด้านสิ่งแวดล้อม
                       - โครงการพัฒนาป่าไม้บ้านลานเต็งตามพระราชดำริ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
                       - โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

            5. จังหวัดพะเยา
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการฝายนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
                       - โครงการฝายบ้านใหม่ร่มเย็น ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
                       - โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 

            6. จังหวัดพิษณุโลก
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

 

            7. จังหวัดแพร่
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

 

            8. จังหวัดลำปาง
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 

            9. จังหวัดลำพูน
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ้มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน
                 1.2 มิดิด้านป่าไม้
                       - โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน            10. จังหวัดสุโขทัย
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการขุดลอกคลองหนองหิน (หรือปรับปรุงหนองหิน)
                          - โครงการขุดลอกหนองลี้
                          - โครงการฝายทดน้ำบึงบอน (ฝายบึงบอน)