ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            1. จังหวัดกาฬสินธุ์
                 1.1 มิดิด้านน้ำ

                       - โครงการขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                       - โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
                       - โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
                       - โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์
                       - โครงการอุโมงค์ผันน้ำ "ลำพะยังภูมิพัฒน์" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

            2. จังหวัดขอนแก่น
                 1.1 มิติด้านน้ำ

                       - โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสำราญหินลาด-โนนสะท้อน จังหวัดขอนแก่น
                       - โครงการฝายบ้านหนองไผ่น้อย จังหวัดขอนแก่น
                       - โครงการพัฒนาบึงกุดเค้า จังหวัดขอนแก่น
                       - โครงการพัฒนาหนองแปน จังหวัดขอนแก่น
                       - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น
                       - โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และกิ่งอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำกุดละว้า จังหวัดขอนแก่น

 

            3. จังหวัดชัยภูมิ
                 1.1 มิดิด้านน้ำ
                       - โครงการก่อสร้างฝายห้วยหว้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
                       - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณที่ราบเชิงเขาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
                       - โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองนาแซง-บ้านโจดใต้ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
                       - โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จังหวัดชัยภูมิ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านวังขื่อ จังหวัดชัยภูมิ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำหนองไหล อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินร่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

            4. จังหวัดนครพนม
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

            5. จังหวัดนครราชสีมา
                 1.1 มิติด้านเกษตร
                       - โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ จังหวัดนครราชสีมา
                       - โครงการ สาธิต "ทฤษฎีใหม่" อันเนื่องมาจากพระราชดำร
                 1.2 มิติด้านดิน
                       - โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเค็ม (ปรับปรุงฝายหนองโพและขุดลอกลำสะแทต) จังหวัดนครราชสีมา
                 1.3 มิดิด้านน้ำ
                       - โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาห้วยสามบาท จังหวัดนครราชสีมา
                       - โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
                       - โครงการอ่างเก็บคลองน้ำมัน ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านจัดสรร ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ ตำบลราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 

            6. จังหวัดบึงกาฬ
                  1.1 มิติด้านน้ำ
                        - โครงการอ่างเก้บน้ำบึงโขงโหลง
                        - โครงการอ่างเก็บน้ำภูทอก

 

            7. จังหวัดบุรีรัมย์
                 1.1 มิติด้านเกษตร
                       - โครงการจัดไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" จังหวัดบุรีรัมย์
                 1.2 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการแก้มลิงกุดน้ำใส-หนองบัว-หนองยาว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
                       - โครงการขุดลอกคลองรับน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่และระบบส่งน้ำหนองคันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการขุดลอกหนองหว้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
                       - โครงการจัดไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ฝายบ้านเสลา

 

            8. จังหวัดมหาสารคาม
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองปลิงและอาคารประกอบ บ้านหนองปลิง
                       - โครงการบ้านโคกก่อง (ฝายห้วยโคก 1,2) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหินลาด

 

            9. จังหวัดมุกดาหาร
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอบบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

 

            10. จังหวัดยโสธร
                    1.1 มิติด้านน้ำ

                          - โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
                          - โครงการฝายบ้านโพธิ์ศรี
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันทรวงศ์

 

            11. จังหวัดร้อยเอ็ด
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนาเหล่า
                          - โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
                          - โครงการขุดลอกบึงก้านตง

 


            12. จังหวัดเลย
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการปรับปรุงฝายบ้านเดิ่น
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังกวางโตนพร้อมระบบส่งน้ำ

 

            13. จังหวัดศรีสะเกษ
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการงานขุดลอกฝายบ้านตรอกล่าง พร้อมอาคารประกอบ
                          - โครงการปรับปรุงฝายหนองโคตร
                          - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลกันทรอม
                          - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยติ๊กชู (ก่อสร้างระบบฝายห้วยคต ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านนกยูงพร้อมขุดลอกลำห้วยติ๊กชู)

 

            14. จังหวัดสกลนคร
                    1.1 มิติด้านน้ำ

                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
                    1.2 มิติด้านป่าไม้
                          - โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร            15. จังหวัดสุรินทร์
                    1.1 มิติด้านเกษตร

                          - โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                    1.2 มิติด้านป่าไม้
                          - โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนางานด้านป่าไม้ท่าสว่าง
                          - โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร)
                    1.3 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบะฮี
                          - โครงการขุดลอกลำห้วยโต๊ด
                          - โครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำตำบลระเวียง

 

            16. จังหวัดหนองคาย
                    1.1 มิติด้านน้ำ

                          - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน จังหวัดหนองคาย

 

            17. จังหวัดอุดรธานี
                    1.1 มิติด้านเกษตร

                          - โครงการศูนย์สาธิตการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา
                          - โครงการศูนย์สาธิตการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานบ้านติ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนา
                    1.2 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำวังขอนแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพนเพ็ก
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยอีจ้อ

 

            18. จังหวัดอุบลราชธานี
                    1.1 มิติด้านน้ำ

                          - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำร่องภูไท
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันลา-ระบบส่งน้ำห้วยจันลา
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนบน)