ภาคกลาง

            1. กรุงเทพมหานคร
                 1.1 มิดิด้านน้ำ
                       - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการแก้มลิง
                       - โครงการขุดลอกระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการปรับปรุงขยายสะพานรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการระบายน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำและปริมาณปากแม่น้ำเจ้าพระยา
                 1.2 มิดิด้านพลังงาน
                       -
โครงการไบโอดีเซลและแก๊สโซฮอล์จากพืชของไทย
                 1.3 มิดิด้านสิ่งแวดล้อม
                       -
โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย
                       - โครงการบึงมักกะสัน การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา

 

            2. จังหวัดกาญจนบุรี
                 1.1 มิดิด้านการเกษตร
                       -
โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี
                 1.2 มิดิด้านน้ำ
                       -
โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2

 

            3. จังหวัดจันทบุรี
                 1.1 มิดิด้านป่าไม้
                       -
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

            4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
                 1.1 มิดิด้านดิน
                       -
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา


            5. จังหวัดชัยนาท
                 1.1 มิติด้านการเกษตร
                       - โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท
                 1.2 มิดิด้านดิน
                       - โครงการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับทำนาบ้านเด่นใหญ่ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

            6. จังหวัดนครนายก
                 1.1 มิติด้านดิน
                       - โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว จังหวัดนครนายก
                 1.2 มิติด้านน้ำ
                       -
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อนขุนด่านปราการชล
                       - โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก

 

            7. จังหวัดนครปฐม
                 1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพรานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

            8. จังหวัดนนทบุรี
                 1.1 มิติด้านน้ำ

                       - โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มเขตตำบลบางไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

            9. จังหวัดปทุมธานี
                 1.1 มิดิด้านเกษตร
                       - โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา
                 1.2 มิดิด้านน้ำ
                       - โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำร

 

            10. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                    1.1 มิดิด้านป่าไม้
                          - โครงการพัฒนาปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

            11. จังหวัดปราจีนบุรี
                    1.1 มิดิด้านเกษตร
                          - โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ
                    1.2 มิดิด้านน้ำ
                          - โครงการขุดลอกและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล
                          - โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ (ปรับปรุงระบบชลประทานท่อระบายน้ำคลองบางแตนน้อย
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                        
                          -
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

            12. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
                          - โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตคลองน้อย-ตำบลสองห้อง
                          - โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลสำพะเนียง
                          - โครงการจัดหาน้ำศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
                          - โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
                            ตามแนวพระราชดำริแก้มลิงพื้นที่บางบาล (1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                          - โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำอนุสาวรีย์พระสุริโยทัย


            13. จังหวัดเพชรบุรี
                    1.1 มิติด้านเกษตร
                          - โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
                    1.2 มิติด้านน้ำ
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
                          - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
                    1.3 มิติด้านป่าไม้
                          - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี
                    1.4 มิติด้านสิ่งแวดล้อม
                          - โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

 

            14. จังหวัดระยอง
                    1.1 มิติด้านเกษตร
                          - โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

 

            15. จังหวัดราชบุรี
                    1.1 มิติด้านดิน
                          - โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

 

            16. จังหวัดลพบุรี
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                          - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

            17. จังหวัดสมุทรปราการ
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "คลองลัดโพธิ์"


            18. จังหวัดสมุทรสงคราม
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการป้องกันน้ำเค็ม

 

            19. จังหวัดสมุทรสาคร
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการแก้มลิงเอนกประสงค์คลองสนามชัย-มหาชัย/ประตูระบายน้ำมหาชัย (ชั่วคราว)

 


            20. จังหวัดสระแก้ว
                    1.1 มิติด้านเกษตร
                          - โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 4 พรรษา (สวนของพ่อ)

 

            21. จังหวัดสระบุรี
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                       - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

            22. จังหวัดสุพรรณบุรี
                    1.1 มิติด้านน้ำ
                       - โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำห้วยด้วนและอาคารประกอบ
                       - โครงการฝายซับปลาก้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำท่าเดื่อ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำหนองดมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพุตะเคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                       - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ