จำนวนผู้เข้าชม
counter

CoPs คืออะไร และผลการดำเนินงาน


        ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoPs)  เป็นกลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ส่วนใหญ่การรวมตัวกันในลักษณะนี้มักจะมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ซึ่งความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกันจะเป็นสิ่งที่สำคัญ โดย Cops จะมีความแตกต่างจากการจัดตั้งทีมงานเนื่องจากเป็นการรวมกันอย่างสมัครใจ เป็นการเชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกันโดยกิจกรรมทางสัคม ไม่ได้มีการมอบหมายงานเฉพาะหรือเป็นโครงการ แต่จะเลือกทำในหัวข้อเรื่องที่สนใจร่วมกันเท่ากัน การทำ CoPs จะมีระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุด โดยหากสมาชิกในกลุ่มหมดความสนใจหรือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้ว กลุ่ม CoPs ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น เปลี่ยนหัวข้อของกลุ่มหรือมีการจัดตั้งกลุ่ม CoPs ใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ ระหว่างการอยู่ร่วมกันควรมีการบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ CoPs จะเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่สนใจร่วมกันและจัดการกันเอง แต่ก็ต้องมีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนเพื่อให้การทำยั่งยืนในระดับหนึ่ง เช่น ควรมีการยกย่องชมเชยและให้การยอมรับกลุ่ม CoPs จากผู้บริหารขององค์กร ควรช่วยสนับสนุนให้การสื่อสารระหว่างสมาชิก CoP เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว พยายามชักจูงหรือทำให้สมาชิกเห็นประโยชน์ในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ให้แรงจูงใจหรือรางวัลสำหรับสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งควรส่งเสริมให้ CoPs มีการเติบโตและขยายตัว 

       CoPs ของ สป.มท. ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ การจัดการความรู้ของ  สป.มาตั้งแต่ปี 2549  และ ได้จัดให้มีการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการภายใน ส่วนกลาง  ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน  ได้พบปะ  พูดคุย  แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน และตั้งแต่ปี 2560 ได้ขยายกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติไปยังผู้ปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ต่อมาในปีงบประมาณ 2562 ร่วมมือกับกรมการปกครองโดยสื่อสารผ่านระบบ Dopa Chanel ไปถึงระดับอำเภอ และยังสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังจากยูทูป และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การแสดงความประสงค์เข้าร่วมกลุ่ม การส่งประเด็นคำถาม การสอบถามความพึงพอใจ และสรุปเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ

       สรุปกิจกรรมเป็นรายกลุ่ม ได้ดังนี้
       1. กลุ่มการเงิน การคลัง และพัสดุ
       2. กลุ่มการเมือง การปกครอง
       3. ลุ่มการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ของ สป.มท.(PMQA)
       4. กลุ่มคอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
       5. กลุ่มภาษาอังกฤษ
       6. กลุ่มสารบรรณ
       7. กลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
       8. กลุ่มบทบาททางสังคม
       9. กลุ่มการจัดทำแผน
       10. กลุ่มการพัฒนา/บริการ
       11. กลุ่มการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
       12. กลุ่มงานด้านบุคลากรและพิธีการ
       13. กลุ่มงานการต่างประเทศ 
       14. กลุ่มทั่วไป