Best Practice กับการจัดการความรู้
 

        Best Practice เป็นวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงาน จากหลายช่องทาง ทั้งตัวผู้นำ ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหา และการริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาที่มีขั้นตอน เมื่อมีวิธีการทำงานที่ดีต้องทำผ่านการเล่าเรื่องที่เป้นการทำงานของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงานโดยเกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่มคน และระดับหน่วยงานย่อย Best Practice ที่ดีควรมีการบันทึกเขียนรายงานเพื่อการศึกษาพัฒนาและเผยแพร่ได้ จึงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

Best Practice กับการจัดการความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge
        
การจัดการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องทำให้ Best Practice ที่เป็น Tacit Knowledge ซึ่งอยู่ในตัวคนให้กลายเป็น Explicit Knowledge
หรือความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้ง เช่น เอกสารรายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้อื่นได้นำไปใช้พัฒนางานแบบต่อยอดความรู้และสามารถจัดเก็บ 
Best Practice นั้นไว้ในคลังความรู้ขององค์กร ไม่ให้ความรู้นั้นหายไปกับบุคคล เมื่อบุคคลนั้นออกจากหน่วยงานแล้ว

Best Practice กับการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
        สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จำแนก Best Pracitce ในองค์กรออกเป็น  4  กลุ่มเรื่อง ดังนี้       

       1) กลุ่มเรื่อง ประสบการณ์นักบริหาร (Tacit Knowledge จากนักบริหาร)
           1. ประสบการณ์นักบริหาร โดย นายจาดุร อภิชาตบุตร
           2. การบริหารอย่างมืออาชีพ โดย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
           3. ประสบการณ์นักปกครอง โดย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
           4. คัมภีร์นักปกครอง (เล่ม 1) โดยนายพงศ์โพยม วาศภูติ
           5. คัมภีร์นักปกครอง (เล่ม 2) โดยผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 17 ท่าน
           6. คัมภีร์นักปกครอง 2550 โดย ผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ครบเกษียณในปี 2550 จำนวน 14 ท่าน
           7. เรื่องเล่า...ประสบการณ์นักบริหารมหาดไทย เรื่อง งานอำนวยการของจังหวัด เรียบเรียงโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ
           8. คู่มือจริยธรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด
           9. วารดำรงราชานุภาพ ฉบับที่ 50 ถอดประสบการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด

       2) กลุ่มเรื่อง เทคนิคการทำงานในองค์กร
           1. เทคนิคการพัฒนาทีมงาน เก็บจาก Tacit Knowledge หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จำนวน  15  ท่าน
           2. เทคนิคการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดชัยภูมิ โดย นายธนยศ แสนสุขใส
           3. การนำเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ
           4. การเบิกเงินและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
           5. เรื่องเล่า...เทคนิคการทำงานอำนวยการของสำนักงานจังหวัด เรียบเรียงโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ

       3) กลุ่มเรื่อง การพัฒนาการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาจังหวัด
           1. เทคนิคงานแผนพัฒนาจังหวัด จัดเก็บจาก Tacit Knowledge ผู้มีทักษะโดดเด่นด้านการจัดทำแผนและยุทธศาสตร
           2. ถอดประสบการณ์จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร
           3. การบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด โดย ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์

       4) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
           1. เทคนิคการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูล โดย นายอนุรุทธ์ กาศลังกา หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
           2. แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดย วิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           3. จังหวัดกับการพัฒนาเว็บไซต์ให้ใข้ประโยชน์ได้จริง โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
           4. เคล็ดลับการใช้งาน Open Office.org ร่วมกับ Microsoft Office โดย วิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
           5. การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด โดย วิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันดำรงราชานุภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำนวนผู้เข้าชม

contador de acesso